سامانه مدیریت جلسات و شفافیت آرا

سامانه شفافیت آراء

برگزاری جلسات به صورت کاغذی معمولاً وقت زیادی از مدیران را به خود اختصاص می دهد؛ ولی با استفاده از این سیستم شما می‌توانید از مزیت مدیریت موثر زمان و جلسات برخوردار شوید.
این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با فرآیند برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات آن را امکان‌پذیر می‌سازد. این سیستم، ابزاری موثر به منظور نگهداری آرشیو اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات سازمان‌ها است. کلیه مراحل مربوط به تشکیل یک جلسه، از رایزنی‌های پیش از جلسه، تعیین دبیر جلسه، جستجوی زمان آزاد برای تشکیل جلسه و ورود اطلاعات دستور جلسات گرفته تا مسائل پس از تشکیل جلسه مانند تخصیص وظایف مرتبط با صورت‌جلسه و حتی دستورات دارای فوریت نیز در این سیستم تحت پوشش قرار می‌گیرد.

امکانات سامانه 


ویرایش پروفایل
⬅️ مشاهده و ویرایش اطلاعات کاربری
⬅️ ثبت تصویر پروفایل
⬅️ تغییر رمز عبور
داشبورد
⬅️ نمایش جلسه جاری (دسترسی راحت اعضاء برای ورود به جلسه)
⬅️ نمایش اعضای آنلاین
⬅️ نمایش گزارش آماری عضو شورا
ثبت داده های پایه
⬅️ ثبت دوره شورا
⬅️ ثبت اعضای دوره شورا
⬅️ کمیسیون های دوره جاری
⬅️ انتصاب اعضا به کمیسیون های تعریف شده
جلسات
⬅️ ثبت جلسات شورا با توجه به کمیسیون های تعریف شده
⬅️ ویرایش جلسات
⬅️ ثبت دستورات جلسه و ویرایش آن ها
⬅️ امکان ثبت دستورات دو فوریتی
⬅️ انتخاب رئیس جلسه در صورت غیبت رئیس کمیسیون مربوطه
⬅️ مشاهده لیست جلسات جاری (ناتمام)
⬅️ مشاهده لیست جلسات پایان یافته (آرشیو شده)
⬅️ شروع جلسه توسط دبیر و نمایش جزئیات دستورات روی بورد عمومی
⬅️ امکان اجازه ثبت رأی توسط رئیس جلسه
⬅️ امکان پایان دادن به دستور جاری توسط دبیر در صورت غیبت اعضا
⬅️ امکان پایان دادن به جلسه جاری در صورت ناتمام ماندن نتیجه دستورات
⬅️ امکان کپی کردن دستورات جلسه به سایر جلسات ناتمام
گزارشات
⬅️ گزارش جلسات و مصوبات جلسه
⬅️ گزارش مدت زمان تصویب مصوبات جلسات
⬅️ گزارش های نموداری مربوطه
⬅️ امکان چت آنلاین اعضای شورا با سایر اعضا
⬅️ امکان چاپ صورتجلسه هر جلسه و ثبت امضاء الکترونیک اعضاء

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما