HRM (مدیریت منابع انسانی)

HRM مدیریت منابع انسانی

hrm مخفف human resources management است که به معنای مدیریت کارمندان یک سازمان می باشد. مدیران جهت رسیدن به ثبات درونی در سازمان و ارتقای بهره وری و همچنین رقابت های محلی و جهانی نیازهای آتی یک سازمان را مورد پیش بینی قرار میدهند و منابع انسانی را استخدام و توانمند می سازند. هر سازمانی که منابع انسانی خود را از لحاظ دانش، نگرش، مهارت، رشد و توسعه دهد در اقتصاد و فناوری با پیشرفت منابع انسانی و رشد سازمانی مواجه می شود. مدیریت منابع انسانی (hrm) در این حوزه بسیار کارآمد بوده، با انجام فرایند هایی مانند؛ جذب و استخدام، توسعه و آموزش، ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیریت تردد و جبران خدمات، اخراج و اجرای برنامه هایی برای افزایش اثر بخشی در یک سازمان یا کسب و کار همواره نتایج مطلوبی به دنبال دارد.

صنعتی شدن جوامع نیازمند رشد همه جانبه است. در سازمان ها و شرکت ها تعدادی افراد مشغول به کار می شوند و تلاش ها و فعالیت هایی دارند که به ازای آن حقوق و مزایا و البته استعداد هایی را به دارایی خود افزون می کنند، اما اگر انجام این فعالیت ها مدیریت نشوند نه تنها پیشرفتی حاصل نمی شود بلکه با پسرفت های متنوعی روبرو خواهیم شد. از این رو در تمامی مشاغل سازمانی، نیازمند افرادی متخصص در راستای مدیریت منابع انسانی می باشیم تا بتوانند با مدیریت کارمندان اهداف استراتژیک یک سازمان را دنبال کنند.

اهداف مدیریت منابع انسانی

اهداف شخصی
حمایت از اهداف شخصی هر کارمند که شامل ارائه فرصت برای آموزش یا پیشرفت شغلی و همچنین حفظ رضایت کارکنان می شود. پروسه تجزیه و تحلیل شغل (تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان، برنامه ریزی منابع انسانی و کارمندیابی، جذب و استخدام) نمونه ای از اهداف شخصی می باشند.
اهداف اجتماعی
گزینش داوطلبان و اقداماتی برای پاسخگویی، به نیاز های اخلاقی و اجتماعی یا چالش های که در شرکت انجام میگیرد و می تواند، شامل مواردی مانند: فرصت برابر و حقوق برابر برای کار برابر باشد و متعهد نمودن کارکنان به سازمان (تشویق، انگیزه بخشی، ایجاد ارتباط دوستانه، و محیط صمیمی در کار) نمونه ای از اهداف اجتماعی می باشند.
اهداف سازمانی
برقراری ارتباط با کارکنان و اقداماتی که برای کمک به تضمین کارایی، سازمان انجام می شود که شامل آموزش، استخدام تعداد مناسب کارمندان برای یک کار معین یا حفظ نرخ بالای، حفظ کارمندان است (مصاحبه، مشاوره، اجرای مقررات انضباطی، آموزش و توسعه نیروی انسانی، تضمین امنیت)
اهداف عملکردی
توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام و دستورالعمل هایی که به صورت کلی، برای حفظ عملکرد درست منابع انسانی در سازمان به کار میروند که شامل؛ تخصیص درست تمام منابع انسانی، مدیریت حقوق و دستمزد، ایجاد انگیزه و مزایا ارزیابی عملکرد می شود.

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما